Orlando Sentinel Varsity Roundup November 28, 2014